Kontrola nemocných - logo

Kontrola nemocných | Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců

JAK PRACUJEME


Uzavření mandátní smlouvy

Uzavření mandátní smlouvy

Podmínkou provedení první objednávky je uzavření mandátní smlouvy mezi zákazníkem a firmou RAUDO - výrobní družstvo invalidů (dále jen RAUDO) o provádění kontroly práce neschopných jejíž součástí je také plná moc zákazníka k vykonávání výše uvedených kontrol.

Dle Vámi poskytnutých informací zaměstnanci firmy RAUDO zpracují návrh mandátní smlouvy a všechny její přílohy k podpisu. Dokumenty jsou podepsány a odeslány na adresu sídla zákazníka. Po doručení zásilky zákazník svým podpisem tyto dokumenty potvrdí a jedno vyhotovení každého dokumentu odešle zpět na adresu sídla firmy RAUDO (RAUDO - výrobní družstvo invalidů, Uničovská 370/19, 787 01 Šumperk).

Uzavřením mandátní smlouvy získává zákazník také bezplatné poradenství v problematice kontroly práce neschopných tzn. informace o povinnostech a právech zaměstnavatele vyplývající ze zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění a zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění.

Proces přípravy, zpracování dokumentů a zavedení zákazníka do informačního systému je zpoplatněn dle aktuálního ceníku služeb.

Návrh mandátní smlouvy lze zobrazit také zde.
Plnou moc zobrazíte zde.
Objednávka kontroly

Objednávka kontroly

Na základě uzavřené a schválené mandátní smlouvy viz. výše je zákazník oprávněn objednávat kontroly práce neschopných. Pořizování nových objednávek je zajišťováno online prostřednictvím elektronického formuláře v zákaznické sekci informačního systému firmy RAUDO.

Při pořizování objednávky volí zákazník způsob a rozsah kontroly výběrem z nabídky, která odpovídá rozsahu aktuálně platného ceníku kontrol. Vše je připraveno tak, aby proces vkládání objednávky byl efektivní, přehledný a uživatelsky komfortní.

Součástí pořizování objednávky je také předběžná kalkulace ceny. Zákazník tak má okamžitý přehled o předpokládaných nákladech objednané služby. Po dokončení objednávky je zákazníkovi odeslána zpráva o přijetí. Informace o nové objednávce je předávána také pověřenému pracovníkovi firmy RAUDO, který tuto objednávku zpracuje. V případě doúčtování cestovného dle aktuálního platného ceníku je upravena konečná cena služby. Po dokončení zpracování přijaté objednávky je zákazníkovi odeslána zpráva a objednávka je tím potvrzena.

Každá potvrzená objednávka je systémem automaticky zařazena do přehledu objednávek, které jsou dostupné v zákaznické části informačního systému.

Informace poskytované při vkládání nové objednávky jsou vyžadovány pouze v rozsahu nezbytném pro provedení kontroly práce neschopných. Se všemi údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Provedení kontroly

Provedení kontroly

Dle rozsahu kontroly zvolené při pořizování objednávky je našimi pracovníky sestaven itinerář jednotlivých návštěv. Kontroly práce neschopných jsou prováděny v jednotlivých oblastech proškolenými pracovníky v souladu s etickým kodexem.

Při každé kontrole dodržování léčebného režimu práce neschopného zaměstnance se kontrolní pracovník prokazuje služebním průkazem s identifikačními údaji a plnou mocí zákazníka opravňující vykonávat tuto kontrolu.

O každé návštěvě je vyhotoven záznam o provedené kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, který je vždy pořizován ve třech stejnopisech. Po dokončení kontroly a vyhotovení záznamu je kopie záznamu předávána kontrolovanému zaměstnanci. Další kopie je předávána zákazníkovi. Originál zůstává jako doklad o provedení kontroly firmě RAUDO.

V případě kdy kontrolovaný zaměstnanec není v době kontroly zastižen, má kontrolní pracovník povinnost vyčkat na místě 15 minut a po uplynutí uvedeného časového úseku provede kontrolu ještě jednou. Pokud i při druhém pokusu není nemocný zastižen, provede kontrolní pracovník záznam o provedení kontroly a kopii záznamu zanechá v dopisní schránce nemocného (je-li to možné).

Informace o výsledku

Informace o výsledku

Zprávy o výsledcích jednotlivých kontrol jsou předávány zákazníkovi průběžně elektronickou cestou. Kopie záznamů o provedených kontrolách jsou odesílány také souhrnně vždy za uplynulý měsíc prostřednictvím České pošty na adresu sídla zákazníka.

KODEX ...

  • Kontrolní činnost je vždy prováděna šetrně a s respektem k soukromí zaměstnance, jeho rodinného života a nedotknutelnosti jeho obydlí.
  • Vstup kontrolního pracovníka do bytu nebo domu zaměstnance je kontrolním pracovníkům výslovně zapovězen.
  • Při provádění kontrolní činnosti jsou vždy respektovány dobré mravy ...
Více informací

ZÁKAZNICKÝ PŘÍSTUP

Uživatel:  
Heslo: