Kontrola nemocných - logo

Kontrola nemocných | Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců

KODEX KONTROLY PRÁCE NESCHOPNÝCH ZAMĚSTNANCŮ

dot Kontrolní činnost je vždy prováděna šetrně a s respektem k soukromí zaměstnance, jeho rodinného života a nedotknutelnosti jeho obydlí.
dot Vstup kontrolního pracovníka do bytu nebo domu zaměstnance je kontrolním pracovníkům výslovně zapovězen.
dot Při provádění kontrolní činnosti jsou vždy respektovány dobré mravy tzn. kontroly nejsou prováděny v nočních a časných ranních hodinách. Kontroly jsou prováděny takovým způsobem, aby neměly charakter obtěžování (v jednom dnu jsou opakovány nejvíce jednou a to na výslovný požadavek zaměstnavatele přitom časová prodleva mezi opakovanými kontrolami je minimálně dvě hodiny).
dot Kontrolní pracovník se vždy při provádění kontroly prokazuje služebním průkazem s identifikačními údaji a plnou mocí objednatele opravňující kontrolního pracovníka ke kontrole.
dot Kontrolní pracovník je při kontrole oprávněn požadovat po osobě v léčebném režimu průkaz totožnosti a rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.
dot O provedené kontrole je povinen kontrolní pracovník vystavit záznam a to ve třech stejnopisech.
dot Po vyhotovení záznamu požádá osobu v léčebném režimu o kontrolu uvedených údajů a podpis. Kopii záznamu přenechá kontrolní pracovník zaměstnanci.
dot Samozřejmou součástí kontroly je také poděkování za spolupráci při kontrole a přání brzkého uzdravení.
dot V případě nezastižení osoby v léčebném režimu je povinností kontrolního pracovníka vyčkat na místě 15 minut a po uplynutí uvedeného časového úseku provést kontrolu ještě jednou. Pokud i při druhém pokusu není nemocný zastižen, provede kontrolní pracovník zápis o provedení kontroly sám a kopii záznamu zanechá v dopisní schránce nemocného (je-li to možné).
dot Informace o výsledcích provedených kontrol jsou bezodkladně předávány zákazníkovi elektronickou cestou. Kopie záznamů o provedených kontrolách jsou odesílány také souhrnně vždy za uplynulý měsíc prostřednictvím České pošty na adresu sídla zákazníka.

ZÁKAZNICKÝ PŘÍSTUP

Uživatel:  
Heslo: