Kontrola nemocných - logo

Kontrola nemocných | Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců

PRÁVNÍ PŘEDPISY


Aktuální stav dle zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

zákon o nemocenském pojištění Od 1.1.2014 ukládá novela výše uvedeného zákona zaměstnavatelům povinnost poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény).

Náhrada mzdy podle předpisů pracovního práva není dávkou nemocenského pojištění, proto kontrola dodržování léčebného režimu pracovníky České správy sociálního zabezpečení je prováděna jen na přímou výzvu.

V důsledku výše uvedeného lze očekávat nárůst “účelových” krátkodobých pracovních neschopností s negativním dopadem na hospodářský výsledek zaměstnavatele.
zákon o nemocenském pojištění Zákon dále ukládá povinnost zaměstnanci bezodkladně předat zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a umožnit příslušnému orgánu nemocenského pojištění a zaměstnavateli kontrolu dodržování léčebného režimu, přičemž je povinen prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Jestliže zaměstnanec hlášení o počátku dočasné pracovní neschopnosti nedodá zaměstnavateli včas, může zaměstnavatel požádat ošetřujícího lékaře o sdělení skutečností potřebných k výkonu kontroly.

Aktuální stav dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce

zákoník práce Zákoník práce zaměstnavateli umožňuje kontrolu vynaložených prostředků na náhradu mzdy tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Zaměstnavatel může provádět kontroly dočasně neschopného zaměstnance prostřednictvím svých určených zaměstnanců nebo za pomoci sjednané dodavatelské firmy.

Výhody kontroly prostřednictvím dodavatelské firmy jsou zřejmé:
  • kontrolní pracovníci nemají na kontrolované zaměstnance osobní vazby
  • kontroly lze provádět i o víkendu a státních svátcích
  • kontroly provádí proškolení pracovníci s profesionálním přístupem
  • možnost využít znalosti a zkušenosti odborníků při řešení případného porušení léčebného režimu

KODEX ...

  • Kontrolní činnost je vždy prováděna šetrně a s respektem k soukromí zaměstnance, jeho rodinného života a nedotknutelnosti jeho obydlí.
  • Vstup kontrolního pracovníka do bytu nebo domu zaměstnance je kontrolním pracovníkům výslovně zapovězen.
  • Při provádění kontrolní činnosti jsou vždy respektovány dobré mravy ...
Více informací

ZÁKAZNICKÝ PŘÍSTUP

Uživatel:  
Heslo: